Arabistika

Arabistika

Garant oboru

doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

Základní informace

Typ studijního programu:

A) dvouoborové bakalářské studium (standardní doba studia: 3 roky)

B) jednooborové a dvouoborové navazující magisterské studium (standardní doba studia: 2 roky)

A) Dvouoborové bakalářské studium

Forma studia: prezenční

Charakteristika studijního oboru Bc. arabistika

Obor je koncipován jako tříleté dvouoborové bakalářské studium v rámci studijního programu Filologie. Vzhledem k významné roli arabského světa v dějinné perspektivě i v současném mezinárodním kontextu, jeho bohatému kulturnímu odkazu a přínosu lidské civilizaci, má arabistika své nezastupitelné místo mezi humanitními vědami. Studium zahrnuje všechny důležité složky filologického oboru, resp. vedle studia jazyka a literatury nabízí současně komplexní studium arabského kulturního okruhu v jeho jazykových, literárních a historických souvislostech. Studium arabistiky vytváří pevné základy ke studiu nejen ostatních oborů zabývajících se výzkumem Blízkého východu, Afriky a dalších regionů islámského civilizačního okruhu, ale i jiných humanitních disciplín, a to jak v kombinaci v bakalářském studiu, tak i samostatně v navazujícím magisterské studiu. Studium arabistiky přispívá k poznávání a chápání příčin aktuálních problémů geopoliticky tak významného regionu, jakým je Arabský svět.

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze je jedinou institucí v České republice, která nabízí komplexní studium arabského jazyka, literatury a dějin na univerzitní úrovni.

Profil absolventa studijního oboru Bc. arabistika

Absolventi bakalářského studia arabistiky získají velmi dobrou uživatelskou znalost arabského jazyka (na úrovni B2 EER), budou schopni konverzace, písemného projevu, práce s jazykem v běžné praxi a získají dobrý přehled o arabské kultuře, literatuře a dějinách, doplněný o širší znalosti oblasti Blízkého východu. Absolventi budou vybaveni odpovídajícími znalostmi z oblasti historického a kulturního vývoje Arabského světa, které jsou nezbytnou podmínkou porozumění aktuálnímu kulturně-společenskému vývoji v regionu a práce v dané oblasti stejně tak jako práce s arabsky mluvícími menšinami v Evropě. Možnosti uplatnění absolventa rostou s významem globalizace a mezinárodních styků, a tím i nutnost porozumění mezi různými kulturami. Absolventi dále získají přehled o informačních zdrojích v oblasti problematiky arabského světa, schopnost tyto zdroje samostatně využívat a kombinovat.

Bakalářský studijní obor poskytuje kvalifikaci pro samostatnou práci tam, kde je potřebná znalost arabštiny, a ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře Arabského světa, zejména v publicistice, v různých kulturních institucích a orgánech státní správy, v turistickém ruchu, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích, práci s uprchlíky apod. Absolvent bude rovněž připraven vyhodnocovat pro potřeby státní a soukromé sféry nejaktuálnější kulturní, ekonomické a politické trendy v regionu, sloužící ke stanovení adekvátního zacílení kulturních, společenských a obchodních aktivit těchto subjektů v rámci arabských zemí. Studium je současně zaměřeno tak, aby rozvíjelo analytické schopnosti studentů a připravilo je na případné navazující studium humanitního typu.

Kompatibilita oboru s obdobnými studijními obory na dalších západních univerzitách umožní absolventům volný pohyb a uplatnění v oblasti jejich dalšího vysokoškolského vzdělávání a prohlubování nabytých poznatků a dovedností.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Škála možného uplatnění je díky významu Arabského světa v mezinárodním kontextu velmi široká. Jeho úloha v kulturním a náboženském dialogu mezi Východem – Západem, stejně jako v oblasti zahraničního obchodu a financí, je zcela nezastupitelná.

Absolventi se mohou uplatnit zvláště v těchto oblastech:

 • nevládní organizace, humanitární činnost, práce s uprchlíky
 • překládání na základní úrovni a práce v kulturních institucích, v nichž se uplatní znalost jazyka, oblasti Blízkého východu a islámu
 • publicistika (rozhlas, televize, žurnalistika)
 • muzea – v ČR především Náprstkovo muzeum a Národní galerie se sbírkami uměleckých a užitných předmětů z oblasti Arabského a muslimského světa
 • cestovní ruch (zástupci cestovních kanceláří v arabských zemích, incoming pro rostoucí arabskou klientelu v ČR)
 • poradenství pro veřejnost a pro firmy, vládní i nevládní organizace zabývající se Arabským světem
 • práce v oblasti zahraničního obchodu, kde se projevuje trvalý zájem o spolupráci s arabskými zeměmi
 • v rámci Evropské unie také roste potřeba lidí se znalostí arabštiny a Arabského světa vzhledem k menšinám žijícím v členských státech EU
 • případně diplomatické služby (na nediplomatických, asistenčních pozicích)

SZZK bakalářského studia

SZZK má dvě části:

        1. Obhajoba bakalářské práce.

        2. Arabský jazyk. Přehled dějin arabské literatury. Přehled dějin Arabského světa.

Arabský jazyk

Zkouška z arabského jazyka zahrnuje písemný test z gramatiky (hodnocený komisí), překlad z češtiny do arabštiny a naopak, konverzaci na vybraná témata a zkoušku z teoretických znalostí normativní gramatiky.

 

Přehled dějin arabské literatury.

Student prokáže znalosti vývoje arabské literatury od jejích počátků přes vrcholné období klasické literatury až po moderní literaturu 20. století, její žánry a rétorické figury. Zkouška rovněž zahrnuje rozhovor nad přečtenou literaturou.

 

Přehled dějin Arabského světa.

Student prokáže znalost politických dějin od předislámského období až do konce 20. století. Zkouška obsahuje období vzniku islámu a jeho raného období, epochu Umajjovců, Abbásovců, historii muslimského Španělska, Osmanské říše, Blízkého východu v období 1. a 2. sv. války, a vzniku moderních arabských států.

B) Jednooborové a dvouoborové navazující magisterské studium

Forma studia: prezenční

Charakteristika studijního oboru NMgr. arabistika (jednooborové studium)

Obor je koncipován jako dvouleté jednooborové navazující magisterské studium v rámci studijního programu Filologie. Vzhledem k politickému, ekonomickému a kulturnímu významu arabského světa, jenž se nachází v sousedství Evropy, a také vzhledem k významné a stále rostoucí přítomnosti arabsky mluvících menšin v zemích EU, představuje arabistika nezastupitelný obor humanitních věd. Navazující magisterské studium arabistiky rozšíří a prohloubí znalosti arabského jazyka a literatury v kulturně-historických souvislostech a povede studenty k samostatné vědecké práci.

Toto filologické studium, jež zahrnuje specializované předměty z oblasti jazyka, literatury a kultury, si klade za cíl připravit odborníky s komplexní znalostí jazykových a kulturně-historických reálií arabského světa. Význam arabštiny a potřeby její důkladné znalosti navíc překračuje hranice arabského světa, a to vzhledem k faktu, že arabština představuje kulturní a liturgický jazyk islámského civilizačního okruhu.

 

Profil absolventa studijního oboru NMgr. arabistika (jednooborové studium)

Absolventi navazujícího magisterského studia arabistiky získají rozsáhlou jazykovou kompetenci v moderní spisovné arabštině jak v oblasti ústního, tak písemného projevu, budou schopni práce s jazykem na tlumočnické a překladatelské úrovni (úroveň C2 SERR), aktivně ovládnou jeden z arabských dialektů (egyptský dialekt) a budou disponovat odbornými znalostmi o literatuře, kultuře a dějinách arabského světa, jež jsou nezbytnou podmínkou porozumění aktuálnímu kulturně-společenskému vývoji v regionu a práce v dané oblasti stejně tak, jako práce s arabsky mluvícími menšinami v Evropě. Možnosti uplatnění absolventa rostou s významem globalizace a mezinárodních styků, kdy narůstá nutnost porozumění mezi různými kulturami. Absolventi dále získají přehled o informačních zdrojích v oblasti problematiky arabského světa a také schopnost tyto zdroje samostatně využívat a kombinovat.

Navazující magisterský studijní obor poskytuje kvalifikaci pro samostatnou práci tam, kde je potřebná znalost arabštiny na překladatelské a tlumočnické úrovni, a ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře arabského světa, zejména pak v publicistice, v různých kulturních institucích a orgánech státní správy, v turistickém ruchu, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích, práci s uprchlíky, diplomacii apod. Absolvent bude rovněž připraven vyhodnocovat pro potřeby státní a soukromé sféry nejaktuálnější kulturní, ekonomické a politické trendy v regionu, sloužící ke stanovení adekvátního zacílení kulturních, společenských a obchodních aktivit těchto subjektů v rámci arabských zemí. Studium je současně zaměřeno tak, aby rozvíjelo analytické schopnosti studentů a připravilo je na pedagogickou nebo vědeckou dráhu s možností dalšího odborného růstu v doktorském studiu.

Kompatibilita oboru s obdobnými studijními obory na dalších západních univerzitách umožní absolventům volný pohyb a uplatnění v oblasti jejich dalšího vysokoškolského vzdělávání a prohlubování nabytých poznatků a dovedností.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Škála možného uplatnění je díky významu arabského světa v mezinárodním kontextu velmi široká. Jeho úloha v kulturním a náboženském dialogu mezi Východem – Západem, stejně jako v oblasti zahraničního obchodu a financí, je zcela nezastupitelná. Absolventi se mohou uplatnit zvláště v těchto oblastech:

 • poradenství pro veřejnost a firmy, vládní a nevládní organizace zabývající se regionem Blízkého východu a severní Afriky
 • humanitární činnost, práce s uprchlíky
 • vědecká či pedagogická činnost (např. v Orientálním ústavu AV ČR, v. v. i., středních a vysokých školách atp.)
 • překládání a tlumočení a práce v kulturních institucích, v nichž se uplatní znalost jazyka, oblasti Blízkého východu a islámu
 • publicistika (rozhlas, televize, žurnalistika)
 • muzea – v ČR především Náprstkovo muzeum a Národní galerie se sbírkami uměleckých a užitných předmětů z oblasti arabského a muslimského světa
 • cestovní ruch (zástupci cestovních kanceláří v arabských zemích, incoming pro rostoucí arabskou klientelu v ČR)
 • práce v oblasti zahraničního obchodu, kde se projevuje trvalý zájem o spolupráci s arabskými zeměmi
 • v rámci Evropské unie také roste potřeba lidí se znalostí arabštiny a arabského světa vzhledem k menšinám žijícím v členských státech EU
 • diplomatické služby

SZZK NMgr. studia

SZZK má dvě části:

        1. Obhajoba diplomové práce

        2. Arabský jazyk. Arabská literatura. Dějiny a kultura arabského světa.

Arabský jazyk

Zkouška z arabského jazyka zahrnuje písemný test z gramatiky, překlad z češtiny do arabštiny a naopak (písemný test a překlad je hodnocen komisí), konverzaci na vybraná témata v egyptském dialektu, zkoušku z teoretické gramatiky arabštiny, arabské dialektologie a vývoje arabštiny.

Dějiny arabské literatury.

Student prokáže znalosti vývoje arabské literatury od jejích počátků přes vrcholné období klasické literatury až po moderní literaturu 20. století a počátek 21. století, její žánry a rétorické figury. Zkouška rovněž zahrnuje rozhovor nad přečtenou literaturou.

Dějiny a kultura arabského světa.

Student prokáže znalost politických a kulturních dějin arabského světa od předislámského období až do konce 20. století. Zkouška obsahuje období vzniku islámu a jeho raného období, epochu Umajjovců, Abbásovců, historii muslimského Španělska, Osmanské říše, Blízkého východu v období 1. a 2. sv. války, a vzniku moderních arabských států a jejich vývoje.

Úvod > Studium > Studijní obory > Arabistika