Hebraistika

Informace o oboru

Typ studijního programu:

A) jednooborové bakalářské studium (standardní doba studia: 3 roky)

B) dvouoborové a jednooborové magisterské studium (standardní doba studia: 5 let)

Forma studia: prezenční

Bakalářské studium

Bakalářské studium hebraistiky se skládá z intenzivního kurzu moderního jazyka v délce celkem 6 semestrů (dosažená úroveň Rama 3 podle izraelské klasifikace), teoretických přednášek, které poskytují všeobecný přehled o dějinách Židů (od starověku po současnost), kultuře a literatuře (klasické i moderní), a ze seminářů, v nichž studenti získávají obecně metodologické základy jazykovědné, literárněvědné a kulturně historické se zaměřením na židovská studia. Součástí programu hebraistiky je společný základ rozšířený o další volitelné přednášky z oboru i mimo obor.

Studium je strukturováno podle standardů filologických a orientalistických oborů na západních univerzitách a spojuje důkladné studium jazyka s výukou literatury, historie a kultury Židů. Studenti se v průběhu studia seznámí kromě hebrejštiny se všemi hlavními aspekty historického, kulturního i sociopolitického vývoje židovského obyvatelstva na Blízkém východě a v diaspoře. Praktická jazyková příprava je v rámci oboru chápána jako základní podmínka a předpoklad pro práci s dalšími jednotlivými složkami oboru. Oborový studijní základ je rozvíjen doporučenými oborovými volitelnými předměty, které poskytují možnost komparativního studia, případně doplňovaného výběrem předmětů dalších základních součástí UK podle preferencí studentů.

Takto strukturované studium má za cíl jednak poskytnout studentům praktické znalosti hebrejského jazyka, židovské kultury a dějin, které jim umožní působit jako experti na tuto problematiku ve státních i soukromých institucích, jednak je naučit základům vědecké práce, jež jsou nezbytným předpokladem pro další (navazující magisterské) studium. Zároveň tříleté bakalářské studium může stát formou rozvinutí areální kompetence u absolventů jiných vysokých škol (medicína, práva, ekonomie, technické obory, zemědělství a lesnictví atd.), kterým se tak poskytne možnost kvalifikovanějšího působení v zemích Blízkého východu.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studia hebraistiky získají velmi dobrou uživatelskou znalost hebrejského jazyka (na úrovni Rama 3), budou schopni konverzace, písemného projevu, práce s jazykem v běžné praxi a budou mít dobrý přehled o židovské kultuře, literatuře a dějinách včetně znalosti o oblasti Blízkého východu. Možnosti uplatnění absolventa rostou s významem globalizace a mezinárodních styků, a tím přispívají k nutnosti porozumění mezi různými kulturami. Absolventi dále získají přehled o informačních zdrojích v oblasti problematiky židovských studií a politické reality a schopnost tyto zdroje samostatně využívat a kombinovat.

Bakalářský studijní obor poskytuje kvalifikaci pro samostatnou práci tam, kde je potřebná znalost hebrejštiny, a ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře Židů včetně Státu Izrael, zejména v publicistice, v různých kulturních institucích a orgánech státní správy, v turistickém ruchu, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích apod. Absolvent bude rovněž připraven vyhodnocovat pro potřeby státní a soukromé sféry nejaktuálnější vědecké, kulturní, ekonomické a politické trendy, sloužící ke stanovení adekvátního zacílení kulturních, společenských a obchodních aktivit těchto subjektů v rámci mezinárodní spolupráce. Studium je současně zaměřeno tak, aby rozvíjelo analytické schopnosti studentů a připravilo je na případné navazující magisterské studium humanitního typu.

Kompatibilita oboru s obdobnými studijními obory na dalších západních univerzitách umožní absolventům volný pohyb a uplatnění v oblasti jejich dalšího vysokoškolského vzdělávání a prohlubování nabytých poznatků a dovedností.

Absolventi se mohou uplatnit zvláště v těchto oblastech:

  • poradenství pro veřejnost a pro firmy, vládní i nevládní organizace zabývající se Státem Izrael

  • cestovní ruch (zástupci cestovních kanceláři v Izraeli, incoming pro klientelu Židů z Izraele i diaspory v ČR)

  • práce v oblasti zahraničního obchodu při spolupráci s Izraelem

  • nevládní organizace, humanitární činnost

  • muzea – v ČR především Židovské muzeum v Praze, regionální muzea a kulturní instituce v místech historického židovského osídlení, s nemovitými památkami a sbírkami uměleckých a užitných předmětů charakteru judaik

  • instituce památkové péče s kompetencí o ochranu židovských nemovitých památek

  • překládání na základní úrovni a práce v kulturních institucích, v nichž se uplatní znalost jazyka, oblasti Blízkého východu a judaismu

  • publicistika (rozhlas, televize, žurnalistika)

  • případně diplomatické služby (na nediplomatických, asistenčních pozicích)

Studijní plán bakalářského studia a SZZK

Studijní plán bakalářského studia

SZZK má dvě části:

1. Obhajoba bakalářské práce

2. Hebrejský jazyk. Přehled dějin hebrejské literatury. Přehled dějin Židů.

Hebrejský jazyk

Zkouška z hebrejského jazyka zahrnuje písemný test z gramatiky, překlad z češtiny do hebrejštiny a naopak (hodnocený komisí), kratší esej (hodnocená komisí) na dané téma, konverzaci na vybraná témata a zkoušku z teoretických znalostí normativní gramatiky.

Přehled dějin hebrejské literatury

Student prokáže znalosti vývoje hebrejské literatury od jejích počátků (Starý zákon) přes období diaspory až po moderní literaturu 20. století a izraelskou literaturu, její žánry a vývojové trendy. Zkouška zahrnuje také rozhovor o přečtené literatuře.

Přehled dějin Izraele

Student prokáže znalost dějin Židů od starověku a období diaspory po vznik a vývoj Státu Izrael do konce 20. století, základních rysů sociálního a kulturního vývoje a klíčových koncepcí židovských dějin.

Historie oboru

Úvod > Studium > Studijní obory > Hebraistika