Íránistika

Informace o oboru

Bakalářské studium íránistiky je koncipováno podle standardů filologických a orientalistických oborů na jiných západních univerzitách. Íránistické studium zahrnuje 6 semestrů intenzivního jazykového kurzu moderní spisovné i hovorové perštiny (dosažená úroveň dle standardních jazykových zkoušek institutu Dehchodá při Teheránské univerzitě: fársí-je píšrafte [pokročilá perština]), literárního výkladu spojeného s četbou klasické i moderní prózy a poezie a historických přednášek starověkých, středověkých, moderních i soudobých dějin perskojazyčných zemí. Studenti budou seznámeni s kulturou a specifikami islámského šíismu a v jazykovědných, literárněvědných a kulturně historických seminářích si osvojí obecné metodologické přístupy.

Studium kombinuje důkladné osvojení si jazyka se studiem literatury, historie a kultury daných oblastí. Studenti získají přehled informačních zdrojů perskojazyčných zemí jak po stránce filologické, tak společensko-vědní a naučí se tyto zdroje samostatně využívat. Studium se opírá o standardní filologický a blízkovýchodní rámec aplikovaný na západních univerzitách s důrazem na praktickou jazykovou průpravu jako základního předpokladu pro širší studium oboru. Studenti získají možnost užšího výběru a profilování se v rámci nabídky volitelných předmětů navazujících na studovaný obor nebo si budou moci vybrat z nabídky volitelných předmětů poskytovaných ostatními základními součástmi FF, resp. UK.

Významným milníkem oboru je vznik profesorského křesla Jana Rypky pro perský jazyk a literaturu (Jan Rypka Chair of Persian Language and Literature) na základě memoranda porozumění, které bylo podepsáno v listopadu 2016 mezi Íránskou islámskou republikou  a Univerzitou Karlovou v Praze.

Uplatnění absolventa

  • Vzhledem k narůstajícímu zájmu o oblast Středního východu, především pak Íránu a Afghánistánu, se absolventům nabízí rozmanitá možnost uplatnění se v nejrůznějších oborech především kulturního a obchodního zaměření. Absolventi se mohou uplatnit zvláště v těchto oblastech:

  • v kulturních institucích, v nichž se uplatní znalost jazyka, oblasti Středního východu a islámu (zejména Náprstkovo muzeum, Národní galerie a Národní knihovna, kde se nacházejí obsáhlé sbírky uměleckých a užitných předmětů a dosud nezpracované perské rukopisy

  • nakladatelská činnost a publicistika (rozhlas, televize, žurnalistika), monitoring tisku pro ziskové i neziskové organizace

  • nevládní organizace, humanitární činnost, práce s uprchlíky, rozvojové programy především v Afghánistánu

  • vzhledem k narůstající strategické důležitosti Íránu a Afghánistánu narůstá potřeba konzultantů a odborníků na danou problematiku ve vládních i nevládních organizacích

  • překládání na základní úrovni a práce v kulturních institucích, v nichž se uplatní znalost jazyka, oblasti Blízkého východu a islámu

  • konzultační služby pro veřejnost i firmy

  • práce v oblasti zahraničního obchodu, kde se projevuje rostoucí zájem o spolupráci s Íránem

  • cestovní ruch (pro české klienty cestující do Íránu, kde je znalost perštiny při jednáních nezbytná)

  • případně diplomatické služby (na nediplomatických, asistenčních pozicích)

SZZK bakalářského studia

SZZK má dvě části:

1. Obhajoba bakalářské práce

2. Perský jazyk. Dějiny perské literatury. Dějiny Íránu.

Perský jazyk

Zkouška z perského jazyka zahrnuje písemný test z gramatiky, překlad z češtiny do perštiny a naopak, kratší esej na dané téma, konverzaci na vybrané téma a zkoušku z teoretických znalostí normativní gramatiky.

Dějiny perské literatury

Student prokáže znalosti vývoje novopersky psané literatury Íránu od jejích počátků přes vrchol klasické perské poezie až po moderní literaturu 20. a 21. století a předloží přehled prostudované literatury.

Dějiny Íránu

Student prokáže znalost politických dějin Íránu od starověku až po vývoj ve 20. století, orientaci ve změnách systémů státní moci i v náboženském a sociálně-kulturním vývoji oblasti.

 

Historie oboru

Úvod > Studium > Studijní obory > Íránistika