Turkologie

Informace o oboru

Typ studijního programu:

dvouoborové bakalářské studium (standardní doba studia: 3 roky)

Forma studia: prezenční


Bakalářské studium turkologie se skládá z intenzivního kurzu moderního jazyka v délce celkem 6 semestrů (dosažená úroveň: Yüksek Türkçe nejrozšířenější turecké jazykové zkoušky TÖMER / B2 EER v klasifikaci EU), přednášek, které poskytují všeobecný přehled o tureckých dějinách (osmanských i moderních), kultuře a literatuře (klasické i moderní), a ze seminářů, v nichž studenti získávají obecně metodologické základy jazykovědné, literárněvědné a kulturně historické se zaměřením na turkologii. Součástí turkologického programu je společný základ rozšířený o další volitelné přednášky z oboru i mimo obor.

Studium je strukturováno podle standardů filologických a orientalistických oborů na jiných západních univerzitách a integruje důkladné studium jazyka s výukou literatury, historie a kultury Turecka. Studenti se tak v průběhu studia vedle tureckého jazyka seznámí se všemi hlavními historickými, kulturními i sociopolitickými aspekty Turecka. Složka praktické jazykové přípravy je v rámci oboru chápána jako základní podmínka a předpoklad pro práci s dalšími jednotlivými složkami oboru. Studijní oborový základ může být rozvíjen volitelnými předměty, které umožňují studentům specializovat se na určitou oblast tureckých studií a zároveň poskytují možnost komparativního studia, jež může být doplňováno výběrem předmětů dalších základních součástí UK podle preferencí samotného studenta.

Takto strukturované studium má za cíl jednak poskytnout studentům praktické znalosti tureckého jazyka, kultury a dějin, jež jim umožní působit jako experti na daný region v řadě státních i soukromých institucí, jednak je naučit základům vědecké práce, jež jsou nezbytným předpokladem pro další (navazující magisterské) studium.

Uplatnění absolventa v praxi

Škála možného uplatnění je díky významnému postavení Turecka v mezinárodních strukturách a jeho začlenění do evropských struktur (včetně zahájeného jednání o vstupu do EU) široká. Absolventi se mohou uplatnit zvláště v těchto oblastech:

  • poradenství pro veřejnost a pro firmy, vládní i nevládní organizace zabývající se Tureckem

  • cestovní ruch (zástupci cestovních kanceláři v Turecku, incoming pro rostoucí tureckou klientelu v ČR)

  • práce v oblasti zahraničního obchodu, kde se projevuje trvalý zájem o spolupráci s Tureckem

  • nevládní organizace, humanitární činnost, práce s uprchlíky

  • muzea – v ČR především Náprstkovo muzeum a Národní galerie se sbírkami uměleckých a užitných předmětů z oblasti Turecka i jiných turkických zemí

  • v rámci Evropské unie také roste potřeba lidí se znalostí turečtiny a Turecka vzhledem k menšinám žijícím v členských státech EU

  • překládání na základní úrovni a práce v kulturních institucích, v nichž se uplatní znalost jazyka, oblasti Blízkého východu a islámu

  • publicistika (rozhlas, televize, žurnalistika)

SZZK bakalářského studia

SZZK má dvě části:

1. Obhajoba bakalářské práce

2. Turecký jazyk. Přehled dějin turecké literatury. Přehled dějin Turecka.


Turecký jazyk

Zkouška z tureckého jazyka zahrnuje písemný test z gramatiky, překlad z češtiny do turečtiny a naopak, kratší esej na dané téma, konverzaci na vybraná témata a zkoušku z teoretických znalostí normativní gramatiky.

Přehled dějin turecké literatury

Student prokáže znalosti vývoje turecké literatury od jejích počátků přes osmanské období až po moderní literaturu 20. století, její žánry a rétorické figury. Zkouška rovněž zahrnuje rozhovor nad přečtenou literaturou.

Přehled dějin Turecka

Student prokáže znalost politických dějin od počátku osmanské říše po vznik a vývoj Turecké republiky do konce 20. století, změn v systému státní moci, základních rysů sociálního a kulturního vývoje a klíčových koncepcí osmanských a tureckých dějin.


Historie oboru

Úvod > Studium > Studijní obory > Turkologie