Lexikografická databáze beduínských dialektů / Lexicographic Database of Bedouin Dialects

„Lexikografická databáze beduínských dialektů vytvořená na základě terénních prací Aloise Musila.“ / „Lexicographical Database of Bedouin Dialects Based on Fieldworks of Alois Musil.“

vstup do lexikální databáze / access to the lexical database

manuál k databázi / user database manual

************

Tato databáze byla vytvořena z lístkového souboru lexikografických záznamů nalezeného v pozůstalosti Aloise Musila. Zahrnuje lexikum beduínského kmene Rwálů a dalších kmenů doplněné vysvětlením významu v češtině a němčině. Databáze celkem obsahuje okolo 8600 sémantických jednotek klasifikovaných na základě slovních kořenů a dalších kritérií a umožňuje vyhledávání a třídění. Databáze je opatřena manuálem v češtině a angličtině a může být dále editována a rozvíjena.

Tato databáze vznikla v rámci projektu „Paměť jazyka, svědectví literatury: analýzy literárního a lingvistického prostoru napříč žánry a kontexty“ podprojektu „Tvorba lingvistické lexikální databáze z terénních záznamů lexika arabských Šammarů z pozůstalosti Aloise Musila“ na rok 2016 řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu.


************

This database was created on the basis of a collection of lexicographical notes found in the inheritance of Alois Musil. It consists of the various sections of the Rwala and other bedouin tribes‘ lexicon with meaning explanations in Czech and German. The database encompasses cca 8600 semantic units classificated according to word roots and other criteria and is suited to search and further classification. A manual in Czech and English is included. It is open to further editing and developement.

The project of Alois Musil’s lexicographical database was kindly supported from the resources of Specific university research in 2016 by Faculty of Arts, Charles University in Prague.


**************

Jakub Koláček, Adéla Provazníková, Petr Felčer, 2016

Úvod > Věda a výzkum > Lexikografická databáze beduínských dialektů / Lexicographic Database of Bedouin Dialects